De gewassen

Aardappelen:

De aardappels zijn bestemd voor de zetmeelindustrie AVEBE. Deze aardappelen worden deels af land geleverd. Tevens is een aardappelopslag van ca. 800 ton  aanwezig voor late levering.
De toepassingsmogelijkheden van aardappelzetmeel en haar derivaten zijn eindeloos. Thans wordt op  de Locatie Gasselternijveen door AVEBE een nieuwe eiwitfabriek (Solanic) gebouwd.

Suikerbieten:

Suikerbieten worden op de locatie van Suikerunie te Hoogkerk verwerkt tot suiker.
De verwerkingscampagne start ongeveer half september. Per dag wordt dan ongeveer 24.000-26.000 ton suikerbieten verwerkt.

Granen:

Jaarlijks is een deel van het graanareaal ingezaaid met brouwgerst. Het graan wordt vervolgens gebruikt door de moutindustrie om als grondstof te dienen voor de bierbrouwerijen.
Ook wordt ten behoeve van de zaaizaadvermeerdering een areaal met zomertarwe ingezaaid.
Deze wordt na de oogst enkele maanden in eigen opslag bewaard. Het bedrijf heeft een opslagcapaciteit van ca. 150 ton.

Groenbemesters:

De graanpercelen worden na de oogst ingezaaid met een groenbemester. Dit gewas bindt de nog aanwezige mineralen om uitspoeling in de winter zoveel mogelijk tegen te gaan. Tevens levert dit gewas een belangrijke bijdrage in de organische stof voorziening, als ook structuurverbetering. Ook wordt compost op het bedrijf aangewend.
Zo levert het bedrijf een belangrijke bijdrage aan een duurzame vorm van landbouw.

IMG 0226